Esperanto-servoj
Эсперанто-службы

Русский текст здесь

Tradukoj, konsultoj, provlegoj, kritikoj...

       La kreinto de la paĝaro esperantio.narod.ru Paŭlo Moĵajev proponas al la dezirantoj la jenajn E-servojn:

       Tradukado de komunlingvaj, beletraj tekstoj el Esperanto al la rusa kaj inverse; la tro fakaj tekstoj ne estas akceptataj krom se ili ne temas pri medicino.
       Konsultoj pri malfacilaj demandoj de E-gramatiko kaj leksiko (prefere ne pri la plej simplaj!!!).
       Provlegado de ajnaj Esperanto-tekstoj, korektado de gramatikaj eraroj, plibonigo de la stilo.
       Kritikaj pritaksoj de prozaj kaj poeziaj rus-Esperantaj tradukoj de komencantaj aŭtoroj.

       Kondiĉoj:
       Unuopaj tradukoj kaj provlegoj de malgrandaj tekstoj (kiel, ekz., varbiloj, inform-leteroj, negrandaj artikoloj ks), unuopaj "lingvaj respondoj" kaj kritikaj pritaksoj de malgrandaj tradukoj estas senpagaj!
       Prilaboro de pli grandaj tekstoj aŭ kelkfojaj (pli ol 3-fojaj) "malgrandaj" servoj estas pagendaj. La pago kaj maniero de transpago estas ĉiam interkonsentendaj depende de la plenumota servo. Akcepteblas multaj manieroj: vi povas ĝiri ioman sumon al mia UEA-konto, sendi aŭ ĝiri monon poŝte, redoni monon aŭ iun esperantaĵon persone, regali min per biero en iu E-renkontiĝo ktp... :)
       La tradukendaĵoj, provlegendaĵoj aŭ simplaj demandoj (kun klara vortumo kaj en facile legebla formo) povas esti senditaj al la adreso: mevobk.ru.

       Avertoj:
       Mi neniel povas garantii, ke tiu aŭ alia mia lingva solvo estos bone akceptita de ĉiuj aliaj esperantistoj. Dum tradukado, provlegado kaj pritaksado mi apogas min kontraŭ miaj propraj scioj kaj imagoj pri la internacia lingvo Esperanto kaj tradukado. Povas okazi, ke miaj bonaj intencoj generos nur fuŝan rezulton pro la fakto, ke miaj scioj estas limigitaj, aŭ pro tio, ke ĉiu homo povas erari. Do, ni donas neniujn garantiojn pri la perfekteco de la plenumota servo, tamen ni ĉiam penos esti plej atentaj kaj diligentaj. Neniuj reklamacioj (krom indikoj pri eventualaj mistajpoj kaj evidentaj pretergapaĵoj) estos akceptitaj - ni faras tion, kion ni povas.

Sendu viajn mendojn al mevobk.ru


Переводы, консультации, вычитка, оценка...

       Создатель сайта esperantio.narod.ru Павел Можаев предлагает всем желающим следующие услуги:

       Переводы текстов средней сложности на эсперанто и с эсперанто на русский язык; из технических текстов принимаются только имеющие отношение к медицине.
       Консультации по любым вопросам о лингвистической стороне эсперанто (желательно не задавать слишком простых вопросов!!!).
       Вычитка любых эсперанто-текстов; исправление ошибок, улучшение стиля.
       Критическая оценка прозаических и поэтических переводов с русского языка на эсперанто.

       Условия:
       Единичные переводы и вычитка небольших текстов (рекламки, информационные бюллетени, небольшие статьи и т.п.), а так же критическая оценка небольших переводов осуществляется бесплатно!
       Обработка более серьёзных текстов или несколько "небольших" услуг оплачиваются по договорённости, в зависимости от объёма работы. Вы можете перевести некоторую сумму на мой счёт при UEA, выслать или перевести деньги почтой, передать сумму или какую-нибудь эсперантажу при личной встрече, угостить меня пивом на каком-нибудь эсперанто-мероприятии и т.д. :)
       Заказы (с ясной формулировкой и в легко читаемой форме) высылайте по адресу: mevobk.ru.

       Внимание:
       Невозможно дать никаких гарантий, что то или иное лингвистическое решение является идеальным. Во время выполнения услуг по переводу и оценке уже готовых текстов я отталкиваюсь от своих собственных знаний и представлений и международном языке эсперанто. Возможно, несмотря на мои добрые намерения редультат будет содержать какие-либо ошибки или неточности. Никаких претензий по поводу качества услуг мы рассматривать не будем - работаем как можем!

Заказы высылайте на mevobk.ru

Al komenco


Hosted by uCoz